Regulamin kursów językowych

Regulamin kursów językowych

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w kursach językowych prowadzonych przez firmę „Marta Pałczyńska” NIP: 5213141046 z siedzibą w Warszawie (dalej zwana „Szkołą”). Każdy uczestnik kursu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Brak akceptacji regulaminu spowoduje wykreślenie uczestnika z listy obecności na kursie. O zmianach w regulaminie każdy uczestnik zostanie powiadomiony drogą e-mailową.

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie opłaty za kurs jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
 2. Szkoła organizuje 2 (dwa) typy kursów otwartych:
  a) kursy indywidualne – spotkania jednego uczestnika z lektorem
  b) kursy grupowe online – od 2 do 4 osób w grupie
 3. Kursy mogą być prowadzone
  a) w miejscu wybranym przez klienta (w biurze lub w domu),
  b) online za pośrednictwem platformy e-learninowej Langlion, lub komunikatorów Zoom lub Skype (dalej zwane Serwisem).
 4. Do korzystania z kursów online niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości platformy lub komunikatorów.
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Serwisu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
 6. Uczestnik, który chce uczestniczyć w organizowanych przez Szkołę kursach, zgłasza się mailowo lub telefonicznie do szkoły gdzie ustalane są szczegóły (terminy, poziom zajęć, forma płatności) oraz uiszcza opłatę za udział w kursie.
 7. Po dokonaniu rejestracji na kurs Uczestnik otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie założenia konta na platformie Langlion dostępnej pod adresem angielskiwpracy.langlion.com. Po założeniu konta Użytkownik powinien zapoznać się z osobnym regulaminem Serwisu i zaakceptować go. W przeciwnym wypadku Uczestnik zostanie wylogowany automatycznie i nie będzie mógł korzystać z Serwisu.
 8. Uczestnik ma prawo do uczestniczenia w 1 (jednej) lekcji próbnej na kursie grupowym przed podjęciem ostatecznej decyzji o zapisaniu się na kurs.
 9. Uczestnik kursu, który zawarł Umowę o świadczenie usługi szkoleniowej może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny z wyłączeniem sytuacji opisanej w punkcie 11 tego regulaminu.  W tym celu należy przesłać na adres mailowy lub pocztowy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 10. Szkoła ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, a umowa jest traktowana jako niezawarta.
 11. Jeśli termin rozpoczęcia kursu przypada przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy, Uczestnik przed rozpoczęciem zajęć wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania umowy przed upływem 14 dni. Uczestnik jest świadomy, że wyrażenie tej zgody skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 12. Uczestnik powinien dokonać płatności za kurs grupowy w wysokości wynikającej z zawartej Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej w terminie 3 dni roboczych lub najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem kursu.
 13. Płatność za kurs indywidualny jest uiszczana na podstawie liczby realizowanych godzin miesięczne lub tygodniowo. Dostępne są pakiety godzin do których przyznawany jest rabat każdorazowo opisany przy opisie usługi w e-sklepie .
 14. Dostępne są 3 formy płatności za kurs:
  a) tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu;
  c) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu;
 15. Kursy odbywają się minimum 1 raz w tygodniu przez minimum 60 minut zgodnie z ustalonym indywidualnie harmonogramem zajęć.
 16. Planowane zajęcia nie mogą być krótsze niż 60 minut.
 17. Na zmiany w harmonogramie kursu uczestnicy i Szkoła muszą wyrazić zgodę.
 18. Podręczniki nie są wliczone w cenę kursu. Uczestnik może zakupić je w szkole, przesyłając maila z zamówieniem w którym określa dokładnie nazwę, poziom podręcznika lub potwierdzając pisemnie zamówienie podręcznika wybranego przez lektora. Następnie szkoła przedstawia cenę podręcznika, a uczestnik decyduje czy chce zamówić je w szkole czy zakupić we własnym zakresie.
 19. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia ustalonej liczby godzin w harmonogramie oraz realizacji programu kursu z należytą starannością. Program kursu jest dostosowywany do uczestników zajęć w miarę możliwości i według najlepszej wiedzy lektora.
 20. Uczestnicy zobowiązują się do punktualnego stawiania się na zajęcia, regularnego uczęszczania na zajęcia, kulturalnego zachowania, oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
 21. Zajęcia indywidualne mogą być odwołane bezpłatnie na 24 h przed ustalonym terminem zajęć. Zajęcia odwołane przez uczestników po tym terminie (dalej zwane „nieterminowym odwołaniem”) będą pełnopłatne bez możliwości ich przełożenia na inny termin.
 22. Zajęcia grupowe mogą być odwołane przez uczestników bezpłatnie na 24h przed spotkaniem i odrobione w innym terminie tylko w przypadku kiedy wszyscy uczestnicy (100%) oraz lektor wyrażają na to zgodę.
 23. W przypadku odwołania zajęć z winy Szkoły, zajęcia zostaną odpracowane:
  a) w przypadku zajęć grupowych: w terminie ustalonym na podstawie decyzji przynajmniej połowy (50%) uczestników kursu.
  b) w przypadku zajęć indywidualnych: w terminie dogodnym dla uczestnika kursu i lektora.
 24. W przypadku nie stawienia się uczestników na zajęcia, lektor ma obowiązek poczekać maksymalnie 15 minut, chyba że uczestnicy poinformują lektora wcześniej o dłuższym spóźnieniu. Po 15 minutach bezskutecznego czekania na uczestnika, zajęcia są traktowane jakby się odbyły. Lektor kończy zajęcia planowo, nie ma obowiązku przedłużania zajęć z powodu spóźnienia uczestników.
 25. W przypadku, gdy na zajęciach grupowych pojawi się tylko jedna osoba, zajęcia odbywają się bez możliwości odwołania lub przełożenia ich na inny termin.
 26. W przypadku, gdy uczestnik zajęć indywidualnych nie pojawi się na zajęciach bez wcześniejszego odwołania, są one traktowane jakby się odbyły.
 27. Odwołanie zajęć traktuje się jako skuteczne w momencie dostarczenia emaila lub sms’a z informacją o odwołaniu na adres mailowy lub numer telefonu lektora i / lub Szkoły. W treści wiadomości powinna pojawić się informacja o dacie zajęć odwoływanych oraz kto odwołuje te zajęcia.
 28. Jeśli zajęcia zostaną skrócone z winy lub na prośbę uczestnika/uczestników, są one traktowane jak zajęcia o wcześniej ustalonej długości – uczestnicy ponoszą koszt pełnych zajęć.
 29. Szkoła zastrzega sobie prawo usunięcia z zajęć uczestnika, jeżeli swoim zachowaniem utrudnia lektorowi prowadzenie zajęć lub przeszkadza innym uczestnikom kursu w przyswajaniu wiedzy, w szczególności poprzez:
  a) uczestniczenie w zajęciach w stanie nietrzeźwym lub w stanie zamroczenia środkami odurzającymi,
  b) spożywanie na zajęciach napojów alkoholowych, zażywanie środków odurzających, palenie papierosów lub tytoniu,
  c) nagminne używanie w czasie zajęć telefonu komórkowego w celu prowadzenia rozmów lub pisania SMS-ów, jeśli nie jest to polecenie lektora w ramach metodyki nauczania,
  d) wygłaszanie złośliwych lub wulgarnych komentarzy i uwag pod adresem lektora lub innych uczestników kursu na zajęciach,
  e) niedopuszczanie do głosu innych uczestników kursu,
  f) niszczenie sprzętu i mienia należącego do szkoły lub osób trzecich,
  g) oraz inne zachowania w sposób rażący odbiegające od ogólnie przyjętych norm.
 30. Uczestnik kursu nie ma prawa bez zgody Szkoły odstępować prawa do uczestnictwa w kursie osobom trzecim.
 31. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania wypowiadając umowę o świadczenie usługi szkoleniowej z zachowaniem jedno-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy powinno być przesłane mailowo lub listownie na adres Szkoły. Termin rozwiązania umowy upływa w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy.
 32. Po upłynięciu terminu wypowiedzenia umowy Szkoła zwróci Uczestnikowi niewykorzystaną kwotę licząc iloczyn godzin pozostałych do realizacji i ceny za godzinę lekcyjną.
 33. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką Prywatności szkoły dostępnej na stronie angielskiwpracy.com.pl/polityka-prywatnosci-i-ciasteczka/
 34. We wszystkich kwestiach spornych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 35. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej szkoły. Szkoła poinformuje Uczestnika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Szkołę, co skutkuje rozwiązaniem umowy poprzez wysłanie stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej.
 36. Regulamin wchodzi w życie od 1 września 2020 roku.

Regulamin kursów językowych jest również dostępny na koncie uczestnika kursów na platformie Langlion.