Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.angielskiwpracy.com.pl przez Martę Pałczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marta Pałczyńska przy ul. Kartaginy 1 lok. 270, 02-762 Warszawa, NIP: 5213141046, REGON: 141983677.

§1 Definicje

 1. Wskazane poniżej słowa przyjmują na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe znaczenia:
  a) Sprzedawca – oznacza Martę Pałczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marta Pałczyńska, przy ul. Kartaginy 1 lok. 270, 02-762 Warszawa, NIP: 5213141046, REGON 141983677, nr tel. 501 341 488, adres e-mailowy: biuro@angielskiwpracy.com.pl, właścicielkę Sklepu Internetowego,
  b) Klient – oznacza podmiot, z którym może być zawarta Umowa sprzedaży,
  c) Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  d) Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  e) Produkt – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, w szczególności książki, materiały do nauki języka angielskiego, akcesoria tematyczne, które mogą być przedmiotem Umowy sprzedaży, z wyłączeniem Produktów elektronicznych zdefiniowanych poniżej,
  f) Produkt elektroniczny – oznacza produkt w formie elektronicznej w postaci pliku komputerowego, audiowizualnego lub dźwiękowego, przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, jak np. elektroniczne egzemplarze książek, ćwiczeń językowych, inne publikacje elektroniczne, pliki MP3, filmy,
  g) Usługa – oznacza usługę świadczoną przez Sprzedawcę za pomocą Internetu lub stacjonarnie w lokalu pod adresem wskazanym przez Klienta, w szczególności szkolenia i kursy z języka angielskiego (zajęcia indywidualne i grupowe z języka angielskiego), przedstawione przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,
  h) Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem i Sprzedawcą poprzez Stronę Internetową Sklepu,
  i) Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem angielskiwpracy.com.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie,
  j) Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy angielskiwpracy.com.pl
  k) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin,
  l) Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu złożonym przez Klienta.
  m) Dostawca – oznacza podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Prawa do nazwy Sklepu Internetowego, prawa do logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz majątkowe prawa autorskie do Strony Internetowej Sklepu przysługują Sprzedawcy. Użytkownicy Strony Internetowej Sklepu nie mogą rozpowszechniać treści ze Strony Internetowej Sklepu ani posługiwać się oznaczeniami ze Strony Internetowej Sklepu z naruszeniem praw Sprzedawcy.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz „Polityki prywatności i polityki cookies” Sprzedawcy.
 6. Dokonując zakupu kursów językowych w formie „zajęć indywidualnych” lub „zajęć w grupie” Klient akceptuje „Regulamin uczestnictwa w kursach językowych” Sprzedawcy.

§3 Składanie zamówień

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient tworzy swoje konto Klienta rejestrując się w Sklepie Internetowym w zakładce „Sklep” poprzez podanie swojego adresu e-mailowego i zalogowanie się z użyciem hasła początkowego, które otrzymuje na swój adres e-mailowy.
 4. Zalogowanie do Sklepu jest możliwe poprzez podanie hasła oraz loginu lub zamiennie adresu e-mailowego użytego do rejestracji.
 5. Formularz logowania posiada funkcję odzyskiwania hasła, która polega na otrzymaniu przez Klienta w wiadomości e-mail linku do resetu hasła.
 6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając do koszyka Produkt, Produkt elektroniczny lub Usługę, którymi jest zainteresowany. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w koszyku formy płatności, składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie „kupuję i płacę”. Klient zgłasza chęć otrzymania faktury VAT podając numer NIP przed wysłaniem formularza zamówienia do Sprzedawcy. Po wysłaniu zamówienia do Sprzedawcy Klient może otrzymać fakturę VAT tylko jeśli podał swój numer NIP przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy albo jeśli zgłosił chęć otrzymania faktury VAT podając numer NIP e-mailowo, przez formularz kontaktowy na Stronie Internetowej Sklepu lub telefonicznie, a informacja ta dotarła do Sprzedawcy do momentu wystawienia paragonu przez Sprzedawcę.
 7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Produktu, Produktu elektronicznego lub Usługi spośród prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, ich liczbę, swoje dane teleadresowe, ew. dane do faktury, w tym numer NIP. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Produktów, Produktów elektronicznych lub Usług oraz możliwe formy płatności, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach, jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt, Produkt elektroniczny lub Usługę. Dodatkowo Konsument jest informowany o możliwości wykonania umowy dotyczącej Produktów elektronicznych i Usług wcześniej niż po 14 dniach od dnia zawarcia umowy pod warunkiem wyrażenia przez Konsumenta wyraźnej zgody na natychmiastowe wykonanie umowy i na utratę prawa do odstąpienia od umowy. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności, a Konsument dodatkowo może wyrazić zgodę na natychmiastowe wykonanie umowy i na utratę prawa do odstąpienia od umowy.
 8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, Produktów elektronicznych lub Usług będących przedmiotem zamówienia.
 9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia, a następnie Klient dokonuje płatności.
 10. Następnie, po potwierdzeniu opłacenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 11. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres podczas składania zamówienia.

§ 4 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie, Produkcie elektronicznym lub Usłudze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów zewnętrznych operatorów płatności i  innych kosztów (w tym ewentualnych kosztów Dostawy), które Klient może być zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Klient zostanie o nich poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);
  c) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§5 Dostawa Produktów

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę Produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.
 8. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamówionego Produktu przez Dostawcę zgodnie z zasadami świadczenia usług Dostawcy i jego zwrotnego odesłania do Sklepu Internetowego, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 9. Produkt elektroniczny dostarczany jest niezwłocznie po opłaceniu zamówienia. Klient otrzymuje link do pobrania Produktu elektronicznego na adres poczty elektronicznej i może go pobrać w każdej chwili przez 30 dni od dnia udostępnienia linku. W przypadku niepobrania Produktu elektronicznego w tym terminie Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu przedłużenia terminu o kolejne 7 dni.

§6 Rękojmia i Reklamacje

 1. Sprzedawca zapewnia, że Produkt i Produkt elektroniczny pozbawiony jest wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt lub Produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Produkt lub Produkt elektroniczny ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku (licząc od dnia stwierdzenia wady), lecz w przypadku Konsumentów termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail: biuro@angielskiwpracy.com.pl .
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 5. Sprzedawca korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823).

§7 Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży dotyczącą Produktów, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie lub elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: biuro@angielskiwpracy.com.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 11. Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Produktów elektronicznych i Usług, z zastrzeżeniem ust. 15 i 16 poniżej.
 15. W przypadku Produktów elektronicznych Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania umowy przed upływem 14 dni, tj. przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Konsument jest świadomy, że wyrażenie tej zgody skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 16. 15 powyżej stosuje się również do Usług, jeśli termin ich wykonania w pełni przypada przed upływem 14 dni, tj. przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Wówczas Konsument przed rozpoczęciem zajęć wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania umowy przed upływem 14 dni. Konsument jest świadomy, że wyrażenie tej zgody skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy.

§8 Prawa autorskie

 1. Produkty i Produkty elektroniczne stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 nr 24 poz. 83, z późn. zm.) i podlegają ochronie zgodnie z tą ustawą.
 2. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Produktów i Produktów elektronicznych, w przypadku których Sprzedawca jest wskazany na Stronie Internetowej Sklepu jako autor, przysługują Sprzedawcy.
 3. Zawarcie Umowy sprzedaży nie przenosi na Klienta żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktów lub Produktów elektronicznych.
 4. Nabycie Produktów daje Klientowi prawo do korzystania z nich w zakresie wyznaczonym przepisami o tzw. dozwolonym użytku.
 5. Nabycie Produktów elektronicznych daje Klientowi prawo do korzystania z nich wyłącznie dla własnych potrzeb, do zachowania w pamięci nośników elektronicznych, sporządzenia wydruku, kopii zapasowej na własny użytek, a także do przenoszenia Produktów elektronicznych między maksymalnie czterema własnymi urządzeniami Klienta.
 6. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punktach 4. i 5. wyżej, Klient nie ma prawa do:

– zwielokrotniania Produktów ani Produktów elektronicznych jakąkolwiek techniką,

– wynajmowania ani użyczania Produktów ani Produktów elektronicznych,

– rozpowszechniania Produktów ani Produktów elektronicznych lub ich opracowań w całości lub we fragmentach. Klient  nie ma prawa usuwania oznaczeń umieszczonych na Produktach elektronicznych, zmiany treści Produktów elektronicznych ani usuwania ich ewentualnych zabezpieczeń.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej UOKiK. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy poprzez wysłanie stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej.
 6. „Polityka prywatności i polityka cookies” i „Regulamin uczestnictwa w kursach językowych” nie stanowią integralnej części niniejszego Regulaminu, a ich zmiana nie wymaga zmiany Regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 r.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Compare ×
Let's Compare! Continue shopping