Jak nazwać różne spółki po angielsku?

Spółka po angielsku

nazwy spółek po angielsku

W języku angielskim, podobnie jak w polskim rozróżniamy kilka rodzajów firm, spółek. W poniższym artykule podpowiem Ci jak mówić o różnych formach działalności po angielsku.

Podstawowe nazwy jednostek biznesu po angielsku

Najprostsza jednostka biznesowa – jednoosobowa działalność gospodarcza po angielsku ma kilka wariantów:

one person company, sole trader, lub self-employment.

Podstawowe słowo opisujące firmę po angielsku to a company, ale słowo to również oznacza spółkę po angielsku. Zatem większość rodzajów spółek po angielsku będziemy nazywać a company.

Natomiast przedsiębiorstwo po angielsku powiemy enterprise lub business, a przedsięwzięcie undertaking.

Spółki sektora publicznego i prywatnego po angielsku

spółki sektora publicznego i prywatnego po angielsku

Według Encyklopedii Zarządzania (https://mfiles.pl/pl/index.php/Formy_własności) możemy zaklasyfikować przedsiębiorstwa wg form własności zaangażowanego w nie kapitału (the forms of ownership of the capital). Zgodnie z tą klasyfikacją możemy stwierdzić, iż przedsiębiorstwa należą do dwóch sektorów – publicznego (public sector) i prywatnego (private sector).

Do sektora publicznego (Public sector) zaliczymy:

 • State ownership (Własność państwowa): np. State Treasury companies (spółki Skarbu Państwa), state-owned enterprises (przedsiębiorstwa państwowe)
 • Municipal (self-government) ownershipWłasność komunalną (samorządową)
 • Mixed ownership with a predominance of capital of public sector entities; Własność mieszaną z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego; czyli takich, które stanowią własność komunalną lub państwową

W sektorze prywatnym (private sector) wyróżniamy:

 • Własność prywatną krajową (Domestic private property) : spółki (companies), spółdzielnie (cooperatives), i osoby fizyczne (natural persons)
 • Własność zagraniczną (foreign property – to podmioty (entities), których kapitał należy do zagranicznych osób prawnych (foreign legal persons) bądź osób fizycznych (natural persons)
 • Własność mieszaną (mixed property) – gdzie wartość kapitału prywatnego (the value of private capital) stanowi przynajmniej 50% kapitału ogółem

Najpopularniejszymi jednostkami (entities) definiowanymi jako własność prywatna (private property) są:

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (Natural persons conducting business activity)

Indywidualna działalność gospodarcza (individual business activity) jest przedsiębiorstwem jednoosobowym (sole proprietorship / sole trader) założonym i kierowanym przez osobę fizyczną, (a natural person) zgłoszonym do Ewidencji Działalności Gospodarczej (the Business Activity Register). Przedsiębiorstwo jest częścią własności majątku właściciela (owner’s property), niemającym osobowości prawnej (legal personality). Najczęściej tego typu działalność prowadzą osoby pracujące w wolnym zawodzie (freelancers).

 • Spółdzielnie (Cooperatives)

Spółdzielnia (A cooperative) jest zrzeszeniem (association of) dowolnej liczby osób, prowadzących działalność gospodarczą we wspólnym interesie (common interest). Spółdzielnia zajmuje się działalnością oświatową i społeczną (educational and social activities) wobec jej członków. Spółdzielnię mogą założyć tzw. członkowie założyciele (founding members), Do obowiązku założycieli należy sporządzenie statutu (to draw up the statutes) oraz wybranie organów spółdzielni (to choose the bodies of the cooperative). Spółdzielnia musi dostać zarejestrowana w KRS (the National Judicial Council).

 • Spółki prawa cywilnego i handlowego (Civil and commercial law companies)

Spółki prawa cywilnego i handlowego (Civil and commercial law companies) są tworzone przez co najmniej dwie osoby poprzez zawarcie tzw. umowy spółki (articles of association), na podstawie Kodeksu cywilnego (the Civil Code) lub Kodeksu spółek handlowych (the Commercial Companies Code). Do spółek prawa cywilnego (civil law partnership lub private partnership) należy tylko spółka cywilna, która opiera się na porozumieniu wspólników (an agreement of partners). W ramach spółki cywilnej działalność jest prowadzona na niedużą skalę. Większy format działalności powoduje utworzenie spółki handlowej (a commercial company), którą można podzielić na osobowe (personal) i kapitałowe (capital).

spolki osobowe i kapitałowe

Spółki osobowe po angielsku (partnership)

Idąc dalej, spółka osobowa po angielsku to partnership, a wspólnik to partner.

Spółka osobowa (Partnership) to spółka handlowa (a trade company), która stanowi podmiot prawny (a legal subject). Jej funkcjonowanie zależy od wzajemnego zaufania (mutual trust) i współpracy wspólników (partners’ cooperation). As a rule, skład osobowy (the personal squad) jest stały (permanent).  Spółka osobowa może nabywać prawa (gain rights), i zaciągać zobowiązania (incur obligations).

Osobowe spółki handlowe tworzą:

 • spółka jawna – general partnership lub unlimited company
 • spółka partnerska – professional partnership
 • spółka komandytowa – limited partnership
 • spółka komandytowo-akcyjna – limited joint-stock partnership

Spółki kapitałowe po angielsku (companies)

Spólka kapitałowa po angielsku to company (British English) lub corporation (American English). Do spółek kapitałowych zaliczymy:

 • Spółka akcyjna – Joint-stock company, w skrócie Inc. (incorporated) lub JSC
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Limited liability company, w skrócie LLC

Spółka kapitałowa może zostać podzielona, w ramach podziału majątku oraz zobowiązań spółki, poprzez dwie formy podziału wskazane w Kodeksie Spółek Handlowych (the Commercial Companies Code):

 • Podział, czyli division – to podział całej spółki, a części, które w jego wyniku powstaną mogą być traktowane jak nowo powstałe spółki. Dla przykładu Spółka A zostaje podzielona na spółkę B i C, a wtedy A przestaje istnieć.
 • Wydzielenie, inaczej separation – to wydzielenie określonej części majątku z całości przedsiębiorstwa, która może utworzyć nową spółkę. Spółkę wydzieloną (nowo powstałą) nazwiemy spin-off.  Charakterystyczny w wypadku tego rodzaju podziału, jest fakt, że spółka dzielona (company being divided) nie przestaje istnieć. Przykładowo, ze spółki X zostaje wydzielona spółka Y, obydwie spółki (X i Y) istnieją na rynku.

Spółka może zostać zamknięta z różnych powodów i przestać istnieć, ale, żeby to nastąpiło, musi przejść długi proces likwidacji. Wtedy mówimy o firmie w likwidacji, czyli company in liquidation.

Inne nazwy spółek po angielsku

Spółki mogą też zależeć między sobą. Spółka dominująca tzw. spółka matka po angielsku to parent company lub mother company, pełni ona rolę nadzorczą (supervisory role) wobec spółki zależnej, tzw. spółki córki, po angielsku subsidiary lub daughter company.

Oto najważniejsze nazwy spółek w języku angielskim. Mam nadzieję, że poprawne nazywanie rodzajów firm już nie będzie stanowiło problemu.

Jesteś zainteresowany/-a tą tematyką? Zapisz się na newsletter, żeby nie przegapić kolejnych wpisów.  A przy okazji już teraz pobierzesz ebooka “11 sposobów na naukę języka”.